Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Το μέλι είναι το μοναδικό τρόφιμο του ανθρώπου που παράγεται από έντομα

Περί Βελτιώσεως της Μελισσοκομίας

Περί Βελτιώσεως της Μελισσοκομίας
Νόμος 6238/ΦΕΚ/265/ΤΑ/14-08-1934 του Υπουργείου Γεωργίας
Άρθρον 1
Προς τον σκοπόν της αντικαταστάσεως των εγχωρίων κυψελών δια νέων τοιούτων
με κινητά πλαίσια το Υπουργείον της Γεωργίας δύναται να προβαίνη κατ’ έτος δια
των οικείων Γεωργικών Ταμείων εις την προμήθειαν ή κατασκευήν κυψελών με
κινητά πλαίσια, τεχνητών κηρηθρών και μελισσοκομικών εργαλείων, διαθέτει δε
ταύτα εις την τιμήν της προσκτήσεως εις προοδευτικούς γεωργούς και κατ’
επάγγελμα μελισσοκόμους, απαγορευμένης απολύτως της χορηγήσεως εις εμπόρους
μελισσοκομικών ειδών.
Η προμήθεια των ειδών τούτων γίνεται κατά τας περί Γεωργικών Ταμείων
ισχύουσας διατάξεις εγγραφομένης εις τους προϋπολογισμούς αυτών αναλόγου
πιστώσεως.
Άρθρον 2
Η χορήγησις των κατά το προηγούμενον άρθρον ειδών γίνεται παρά των τοπικών
γεωργικών υπηρεσιών κατόπιν εξακριβώσεως της επιδόσεως του αιτούντος εις την
μελισσοκομία ως και του αριθμού και της καταλληλότητος των παρ’ αυτού
κατεχομένων ή προμηθευθησομένων σμηνών.
Άρθρον 3
Δια την πληρεστέραν οργάνωσιν της μελισσοκομικής υπηρεσίας επιτρέπεται η κατ’
έτος μετεκπαίδευσις αποφοίτων Μέσων Γεωργικών Σχολών εκ των νεωτέρων
υποδεικνυομένων υπό των οικείων επιθεωρητών Γεωργίας υπηρετούντων εν τη
δημόσια υπηρεσία εις δύο μελισσοκομικά κέντρα οριζόμενα δι’ αποφάσεως του
Υπουργού της Γεωργίας ήτις ορίζει και τον αριθμόν των μετεκπαιδευομένων.
Κατά το πρώτον έτος της εφαρμογής ο αριθμός τούτων δεν δύναται να είναι
μικρότερος των δέκα ή μεγαλύτερος των δέκα πέντε.
Οι μετεκπαιδευόμενοι ως άνω γεωπόνοι κατόπιν επιτυχούς δοκιμασίας ενώπιον
Επιτροπής οριζομένης δι’ αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας και
αποτελουμένης εκ Καθηγητών της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής και ανωτέρων
υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας τοποθετούνται εις την εξωτερικήν Γεωργικήν
Υπηρεσίαν και μετά τριετή ευδόκιμον υπηρεσίαν εν μια και τη αυτή περιφέρεια
ονομάζοναι ειδικοί.
Οι επί μίαν πενταετίαν μη κριθέντες ικανοί δια να λάβουν τον τίτλον του ειδικού
μελισσοκόμου γεωπόνου μελλοντικώς δεν δύνανται να λάβωσι τούτον.
Άρθρον 4
Προς επαύξησιν της μελισσοτροφικής χλωρίδος της χώρας δια Διατάγματος,
προτάσει του Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένου, δύναται να απαγορευθή γενικώς
ή εις τινας μόνον περιφερείας ή εκρίζωσις ή η κοπή ωρισμένων μελισσοτροφικών
φυτών κοινοποιουμένου δι’ ανακοινώσεως επ’ εκκλησίαις και τοιχοκολλήσεως εις τα
Κοινοτικά Γραφεία της Κοινότητος εκάστης απαγορευμένης εκτάσεως.
Άρθρον 5
Οι παραβάται των άνω διατάξεων τιμωρούνται με πρόστιμον δραχ. 500 εν υποτροπή
δε με χρηματικήν ποινήν 200 δραχ. και φυλάκισιν μέχρις ενός μηνός.
Άρθρον 6
Μετά γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Γεωργίας διά Διατάγματος ορίζονται αι νόσοι
και οι εχθροί των μελισσών καθ’ ων επιβάλλονται μέτρα προληπτικά και
κατασταλκτικά υποχρεωτικά δια πάντας τους μελισσοτρόφους.
Δια του αυτού ή ομοίων Διαταγμάτων κανονίζονται και τα του τρόπου της
εφαρμογής των μέτρων τούτων των εκτροφέων μη δικαιουμένων ουδεμίας
αποζημιώσεως.
Εν περιπτώσει αρνήσεως εφαρμογής των μέτρων εν χρόνω και τρόπω καθοριζομένω
δια προκηρύξεων του Νομάρχου, τη εισηγήσει του Προϊσταμένου της Γεωργικής
Περιφερείας η αρμόδια Γεωργική υπηρεσία δαπάναις του Γεωργικού Ταμείου
προβαίνει εις την εφαρμογήν αυτών.
Αι γενόμεναι δαπάναι βαρύνουν τους μελισσοτρόφους κατά τα δια Διατάγματος
κανονισθησόμενα, και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα υπέρ των Γεωργικών
Ταμείων βάσει καταλόγων συντασσομένων υπό της αρμόδιας Γεωργικής υπηρεσίας
και εγκοινομένων υπό του Προέδρου του Γεωργικού Ταμείου.
Εις τας κατά σμήνη εμφανίσεις μελισσουργών επιτρέπεται η κατά παρέκβασιν των
περί θήρας Νόμων και διατάξεων κυνηγεσία αυτών, κατόπιν αδείας του Υπουργείου
Γεωργίας.
Άρθρον 7
1. Η εις κατωκημένους χώρους τοποθέτησις μελισσιών απαγορεύεται εφ’ όσον
δεν περιφράσσονται ταύτα μερίμνη των μελισσοτρόφων δια τοίχου,
σανιδώματος ή πυκνού φυσικού ή τεχνητού φράκτου ύψους τουλάχιστον 2
μέτρων από της επιφανείας του εδάφους.
2. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν εφ’ όσον τα μελίσσια τοποθετούνται εις
απόστασιν τουλάχιστον 30 μέτρων από κατωκημένας οικίας και 25 μέτρων
από τας δημοσίας οδούς ως και εις αριθμόν μέχρι 3 κυψελών προκειμένου
περί μελισσίων προς μελέτας βιολογικάς και επιστημονικάς.
3. Οι παραβάται των ανωτέρω διατάξεων τιμωρούνται με πρόστιμον 250
δραχμών εν υποτροπή δε με χρηματικήν ποινήν 1.000 δραχμών ή φυλάκισιν
μέχρι 15 ημερών.
Άρθρον 8
Τα μεταφερόμενα και τοποθετούμενα μελίσσια εις ακαλλιεργήτους ή δασικάς
εκτάσεις ανηκούσας εις το Δημόσιον, Δήμους, Κοινότητας, Μονάς και νομικά
πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου απαλλάσσονται παντός δημοτικού ή κοινοτικού φόρου
ως και ενοικίου εφ’ όσον η διαμονή των εις τοιαύτας γαίας δεν παραταθεί πέραν των
τριών μηνών. Δια την πέραν των τριών μηνών παραμονήν ο επιβληθησόμενος
κοινοτικός φόρος και το ενοίκιον δεν δύνανται να υπερβώσι τας δύο δραχμάς εν
συνόλω κατά κυψέλην ετησίως.
Άρθρον 9
1. Απαγορεύεται η εκ του εξωτερικού εισαγωγή μελισσιών ως και
μεταχειρισμένων κυψελών και μελισσοκομικών εργαλείων. Εξαιρετικώς
επιτρέπεται η εισαγωγή μελισσιών κατόπιν εγγράφου αδείας του
Υπουργείου Γεωργίας.
2. Δια Προεδρικού Διατάγματος προτάσει του Υπουργού της Γεωργίας και
Εθνικής Οικονομίας εκδοθησομένου μετά σύμφωνον γνώμην του
Γεωργικού Συμβουλίου δύναται να απαγορευθή η εκ του εξωτερικού
εισαγωγή φυσικού κηρού ή τεχνητών κηρηθρών και άλλων
μελισσοκομικών ειδών.
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας και παρ’ Ήμών
σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και
εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.
Ο Υπουργός Γεωργίας
• ΜΕΛΙ
Σύμφωνα και με την Κοινοτική Νομοθεσία (Οδηγία 2001/11Ο/ΕΚ του Συμβουλίου), μέλι είναι η φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι μέλισσες του είδους Apis mellifera από το νέκταρ των φυτών ή από εκκρίσεις ζώντων μερών φυτών ή εκκρίματα εντόμων απομυζούντων φυτά ευρισκόμενα πάνω στα ζώντα μέρη των φυτών, τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν, μετατρέπουν αναμειγνύοντας με ειδικές ύλες του σώματός τους, αποθέτουν, αφυδατώνουν, εναποθηκεύουν και φυλάσσουν στις κηρήθρες της κυψέλης, προκειμένου να ωριμάσουν.
Πρόκειται λοιπόν για ένα προϊόν της φύσης που δεν επιδέχεται καμία επεξεργασία και αποτελείται από τα παρακάτω συστατικά: νερό, φυσικά σάκχαρα, οργανικά οξέα, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, ένζυμα, βιταμίνες, αρωματικές και χρωστικές ουσίες καθώς και άλλες θρεπτικές ουσίες. Παίζει σπουδαίο ρόλο στο μεταβολισμό και στη θρέψη, στα συστατικά του σκελετού και των κυττάρων, ρυθμίζει την οξύτητα του στομάχου, έχει αντισηπτικές ιδιότητες, είναι τονωτικό, βοηθά στη γρηγορότερη αποκατάσταση της υγείας και έχει αντιμικροβιακή δράση.
Τα χακτηριστικά γνωρίσματα του μελιού είναι το άρωμα και η γεύση τα οποία είναι δυνατόν να αλλοιωθούν αν οι συνθήκες αποθήκευσης και επεξεργασίας είναι ακατάλληλες. Το χρώμα του μελιού είναι χαρακτηριστικό της προέλευσής του και θεωρείται ένα από τα κύρια κριτήρια ποιότητας που επηρεάζει την προτίμηση του καταναλωτή. Τα σκοτεινόχρωμα μέλια είναι πλούσια σε ιχνοστοιχεία και συνεπώς έχουν υψηλή θρεπτική αξία ενώ τα ανοιχτόχρωμα έχουν ωραίο χρώμα και γεύση. Μερικές από τις φυσικές ιδιότητες του μελιού είναι το ιξώδες το οποίο προσδιορίζει τη ρευστότητα, η υγροσκοπικότητα και η κρυστάλλωση.
Η κρυστάλλωση, γνωστή αν και λανθασμένα σαν ζαχάρωμα, είναι φυσικό βιολογικό φαινόμενο του φυσικού ακατέργαστου μελιού, που δεν προξενεί καμία αλλαγή στις θρεπτικές και βιολογικές ιδιότητες του μελιού. Συνεπώς ένα κρυσταλλωμένο μέλι δεν είναι χαλασμένο ούτε νοθευμένο.

Το παραγόμενο μέλι διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
το ανθόμελο, που παράγεται από το νέκταρ των λουλουδιών (θυμαριού, πορτοκαλιάς, βαμβακιού, ηλίανθου, ερείκης, κλπ), και το μέλι από μελιτώματα, που παράγεται από εκκρίματα κοκκοειδών (εντόμων) που απομυζούν φυτά. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το μέλι του πεύκου, της ελάτης και άλλων δασικών φυτών.
Στη χώρα μας οι μεγαλύτερες ποσότητες μελιού προέρχονται από το πεύκο (55-60%), ενώ σημαντική είναι και η παραγωγή μελιού ελάτης (5-10%) και θυμαριού (15%).
________________________________________
• ΓΥΡΗ
Είναι το προϊόν που συγκεντρώνουν οι μέλισσες από διάφορα λουλούδια. Είναι η πλουσιότερη φυσική τροφή σε πρωτεΐνες, βιταμίνες, απαραίτητα αμινοξέα, ορμόνες, ένζυμα και άλλα χρήσιμα συστατικά για τη διατροφή μας. Χρησιμοποιείται στη φαρμακοβιομηχανία, στη βιομηχανία καλλυντικών, στη διατροφή ανθρώπου και οικιακών ζώων, στην κατασκευή υποκατάστατων γύρης για τη διατροφή των μελισσών, σε διάφορες έρευνες για τις αλλεργίες, σε προγράμματα βελτίωσης φυτών και στην επικονίαση φρούτων και λαχανικών.
________________________________________
• ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
Παράγεται στους υποφαρυγγικούς αδένες των νεαρών εργατριών, είναι άσπρος σαν το γάλα, κρεμώδης, ισχυρά όξινος, με ιδιάζουσα οσμή και υπόξινη γεύση. Είναι πλούσια πηγή βιταμινών, ανόργανων στοιχείων και αμινοξέων. Περιέχει ακόμη διάφορα λιπαρά οξέα, όπως τα υδρόξυ λιπαρά οξέα τα δικαρβοξυλικά οξέα ή απλά λιπαρά οξέα οποία είναι υπεύθυνα για τις περισσότερες βιολογικές ιδιότητες που έχει ο βασιλικός πολτός.
Ορισμένες ευεργετικές επιδράσεις του αφορούν την αντιμετώπιση των ρευματικών αρθρίτιδων, τη μείωση της πίεσης του αίματος, τη θεραπεία της χρόνιας δυσκοιλιότητας, τις αντισηπτικές και μικροβιοκτόνους ιδιότητες, την ενίσχυση της δυναμικότητας του οργανισμού και την αντοχή στις αρρώστιες. Ακόμη, χρησιμοποιείται στη θεραπεία της νεφρικής ανεπάρκειας, περιέχει γενετήσιες ορμόνες που βοηθούν τους άντρες να βελτιώσουν τη σεξουαλική τους ζωή και να αυξήσουν τη μυϊκή δύναμη, συμβάλλει στην γαλακτοπαραγωγή μετά τη γέννα των γυναικών και στην αποφυγή της αγγείωσης του δέρματος. Γενικά ο βασιλικός πολτός βελτιώνει τη διάθεση, αυξάνει την ικανότητα για εργασία και την όρεξη και βοηθά στην απόκτηση μεγαλύτερης διανοητικής και σωματικής δύναμης.
________________________________________
• ΠΡΟΠΟΛΗ
Είναι ρητινώδης κολλητική ουσία που συλλέγουν οι μέλισσες από διάφορα φυτά, την εμπλουτίζουν με κερί, γύρη, ένζυμα και άλλες ουσίες και τη χρησιμοποιούν για να στεγανοποιήσουν και να απολυμάνουν το εσωτερικό της φωλιάς τους. Το χρώμα της πρόπολης εξαρτάται από τη φυτική της προέλευση. Έχει διάφορες φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία καλλυντικών και ως αντιμικροβιακό. Ενισχύει τα τριχοειδή αγγεία, καταπολεμά την αναπνευστική ανεπάρκεια, αναστέλλει την ανάπτυξη του μελανώματος και τα κακοήθη νεοπλασματικά κύτταρα (καρκίνος) και είναι αντιδιαβητικό.
________________________________________
• ΚΕΡΙ
Είναι το προϊόν που παράγουν σε μικρά λέπια οι νεαρές εργάτριες από 4 ζεύγη κηρογόνων αδένων. Για την παραγωγή ενός κιλού κεριού οι μέλισσες καταναλώνουν 8 κιλά μέλι. Το κερί είναι ένα μίγμα από 300 περίπου ουσίες (υδρογονάνθρακες, μονοϋδρικές αλκοόλες, λιπαρά οξέα, υδροξυοξέα, διόλες) που είναι απίθανο να συνθέσει ο άνθρωπος. Το κερί χρησιμοποιήθηκε ως φαρμακευτική ουσία για αλοιφές και διάφορα άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα. Κάποιες από τις φαρμακευτικές του χρήσεις είναι ενάντια της χρόνιας μαστίτιδας, του εκζέματος, των εγκαυμάτων, της δερματίτιδας. Περιέχει αντιβιοτικές ουσίες και παρουσιάζει θεραπευτική δράση για παρειακές στοματικές αρρώστιες και προβλήματα του άνω αναπνευστικού αγωγού. Χρησιμοποιείται στην βιομηχανία καλλυντικών. Άλλες χρήσεις του είναι στη βιομηχανία των κεριών, βερνικιών κα ως μονωτικό υλικό.
________________________________________
• ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ
Είναι ένα πολύπλοκο μίγμα χημικών ουσιών που έχει φαρμακευτική δράση και επηρεάζει τη φυσιολογία ενός οργανισμού. Περιέχει αρκετές ουσίες που είναι ενδιαφέρουσες από βιοχημική και φαρμακολογική πλευρά όπως είναι η μελιτίνη, απαμίνη, ισταμίνη, ντοπαμίνη, φωσφολιπάση Α. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ρευματοειδούς αρθρίτιδας και για το γαστρικό έλκος. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται στη θεραπεία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα αποδείχτηκε ότι σκοτώνει τα καρκινογόνα κύτταρα, ενώ δεν επηρεάζει τα υγιή.
________________________________________
• ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ
Πρόκειται για λειτουργία των ανώτερων φυτών κατά την οποία η ώριμη γύρη από τους στήμονες μεταφέρεται στο στίγμα του ύπερου για να γίνει έτσι η γονιμοποίηση του ωάριου και να σχηματιστούν τα σπέρματα (αναπαραγωγή του φυτού). Οι μέλισσες βοηθούν στη γονιμοποίηση ποσοστού 60 με 70 % των φυτικών ειδών. Άρα το ουσιαστικότερο «προϊόν» της μέλισσας είναι η επικονίαση αφού αυτή η προσφορά της στη φύση ξεπερνάει την αξία όλων των προϊόντων της κυψέλης.
Στην πράξη η επικονίαση των ανθέων από τη μέλισσα επιφέρει τεράστια οφέλη στους παραγωγούς. Έρευνες αλλά και προσωπικές παρατηρήσεις παραγωγών οπορωφόρων δέντρων και άλλων καλλιεργειών (π.χ. κηπευτικών) δείχνουν πως η απόδοση μετά από βόσκηση μελισσιών στις καλλιέργειες αυτές αυξάνει. Επιπλέον, η καρπόδεση ενισχύεται και οι καρποί γίνονται μεγαλύτεροι με αποτέλεσμα, εκτός από αύξηση της ποσότητας να απολαμβάνουν και βελτίωση της ποιότητας. Σε πολλές χώρες, ήδη από χρόνια, οι παραγωγοί νοικιάζουν μελίσσια προκειμένου να τοποθετηθούν την κατάλληλη περίοδο σε καλλιέργειες με αυξημένες επικονιαστικές ανάγκες. Εκεί η προσφορά της μέλισσας στην επικονίαση έχει αναγνωριστεί.
Παρά τη μοναδική και αναντικατάστατη συμμετοχή της μέλισσας στην οικονομική, οικολογική, ακόμη και αισθητική διαμόρφωση της υπόστασης του πλανήτη στο σύνολό του, αλλά και του ανθρώπου ειδικότερα, και ακόμη παρά την ύπαρξη αυστηρής νομοθεσίας για το θέμα, θα πρέπει να επισημανθεί το ακανθώδες πρόβλημα που προκύπτει από τη χρήση ψεκασμών με μελισσοτοξικές φυτοπροστατευτικές ουσίες σε ορισμένες καλλιέργειες. Και ενώ η μέλισσα αποτελεί αποδεδειγμένα τον ισορροπιστή της φύσης υπόκειται συχνά τις δυσμενείς συνέπειες των ψεκασμών.

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

_Ο ορισμός του μελιούστον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
Μέλιείναι η φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι μέλισσες του είδους Apis mellifera από το νέκταρ των φυτών ή από εκκρίσεις ζώντων μερών φυτών ή εκκρίματα εντόμων απομυζούντων φυτά ευρισκόμενα πάνω στα ζώντα μέρη των φυτών, τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν, μετατρέπουν αναμειγνύοντας με ειδικές ύλες του σώματός τους, αποθέτουν, αφυδατώνουν, εναποθηκεύουν και φυλάσσουν στις κηρήθρες της κυψέλης,